امنیت بسیار بالا

# فناوری پیشرفته اندفا مشکلات مربوط به تداخل باندهای فرکانسی رادیویی مجاور را ندارد. در صورت استفاده دو لینک اندفا مجاور از فرکانس‌های یکسان هم، به دلیل ماهیت ارتباطی دید مستقیم این سیستم‌ها، اصولا هیچ‌گونه تداخل فرکانسی برای این گونه از ارتباط متصور نیست. علاوه بر عدم امکان تداخل فرکانسی، به دلیل بهره‌گیری از پرتوهای همدوس لیزری و قطر بسیار محدود پرتوهای لیزر در هنگام انتشار، امکان شنود و نشت ارتباط هم به خاطر قطر پرتوی بسیار محدود، تقریبا غیرممکن بوده و امکان هرگونه نفوذ در لحظه مشخص خواهدشد. برخلاف لینک‌های رادیویی که امکان تشخیص و ردیابی منشا و فرکانس آن‌ها با تجهیزات Spectrum Analyzer و RF Meter1 وجود دارد، نمی‌توان از این تجهیزات برای تشخیص ارتباطات مبتنی بر اندفا استفاده کرد.