امنیت طیف فرکانسی

این سیستم به دلیل بهره‌گیری از پرتوهای نوری، در برابر عوامل مختل‌کننده از قبیل نوفه‌ها، تکنیک‌های جنگ‌الکترونیک و بمب‌های الکترومغناطیسی مصون است. لذا برای اهداف فضایی، نظامی و یا کاربری‌های تجاری معمول می‌تواند ارتباط امن، پایدار و مصون از هرگونه اختلال ارائه دهد.