اندفا چگونه کار میکند؟

این فناوری ارتباطی امن و سریع ارایه میکند که بر پایه بهرهگیری از فرستنده/گیرندههای اپتیکی، شکل گرفتهاست. فرستنده/گیرنده های اپتیکی وظیفه ی مادوله کردن سیگنال های مخابراتی به پرتوهای نوری و ارسال /دریافت پرتوها با امکان ارایه پهنای باند گیگابیتی و بصورت بی سیم و بدون نیاز به فیبرنوری بعنوان حامل را ارایه می نماید. اولین ایده ی بهره گیری و کاربری این سیستم ها در ایجاد لینکی با پهنای باندی با جهت ارتباط ایستگاه زمینی با ماهواره ها شکل گرفت و اجرایی شد