ارزان و بدون محدودیت رگولاتوری

فرکانس های حامل فناوری پیشرفته اندفا طول‌موج‌های مریی و مادون‌قرمز طیف الکترومغناطیس است. برخلاف لینک‌های ماکروویو و رادیویی که در محدوده فرکانس‌های ملی و حاکمیتی، ملزم به رعایت دستورالعمل‌های رگولاتوری و پرداخت هزینه بهره‌مندی از منابع ملی و محدود فرکانسی هستند، فناوری اندفا در محدوده‌ی تراهرتز طیف الکترومغناطیس فعالیت می‌کند که خارج از محدوده‌ی تخصیص فرکانس رادیویی کشور بوده و به نوعی از قسمت آزاد طیف الکترومغناطیس بهره می‌برد. فرکانس‌های حامل لینک‌های اندفا فارغ از هزینه‌ها و مجوزهای مورد نیاز برای ‌راه‌اندازی لینک‌های رادیويی و تخصیص فرکانس از فضای فرکانسی کشور است