تیم برنامه نویسی

آذر ۱۳۹۹
‫جلسات‬ ‫کار‪،‬‬ ‫کلیت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫صحبت‬ ‫و‬ ‫جلسه‬ ‫چند‬ ‫برگزاری‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫کلید‬ ‫رسمی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫ماه‪،‬‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫محول‬ ‫شخص‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫مربوطه‬ ‫وظایف‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ ‫هفتگی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تخصصی‬ ‫مختلف‬ ‫پارامترهای‬ ‫پایش‬ ‫توانایی‬ ‫که‬ ‫گردید‬ ‫افزاری‬ ‫رم‬ ‫ن‬ ‫ایجاد‬ ‫بر‬ ‫قرار‬ ‫پروژه‪،‬‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫قسمت‬ ‫پیشبرد‬ ‫از‬ ‫گام‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ارسال‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫گیرنده‬ ‫و‬ ‫فرستنده‬ ‫بین‬ ‫ارتباطی‬ ‫لینک‬ ‫یک‬ ‫مذکور‪،‬‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫خرابی‬ ‫و‬ ‫اشکاالت‬ ‫ررسی‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫کیفیت‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫جهت‬ ‫ابزاری‬ ‫وجود‬ ‫گردد‪،‬‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫دیگر‪،‬‬ ‫منبع‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫نصب‬ ‫با‬ ‫بتواند‪،‬‬ ‫تا‬ ‫گردد‬ ‫طراحی‬ ‫ابزاری‬ ‫باید‬ ‫منظور‪،‬‬ ‫بدین‬ ‫است‪.‬‬ ‫الزامی‬ ‫امری‬ ‫احتمالی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اشاره‬ ‫شبکه‬ ‫‪2‬‬ ‫تاخیر‬ ‫و‬ ‫‪1‬‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫پارامترهای‬ ‫از‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫شبکه‬ ‫پایش‬ ‫یک‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫پایتون‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫کار‪،‬‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫انتخابی‬ ‫زبان‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫آغاز‬ ‫‪1955‬‬ ‫سال‬ ‫آذرماه‬ ‫از‬ ‫ابزاری‬ ‫چنین‬ ‫تولید‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫حالت‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫آماده‬ ‫آذر‬ ‫ماه‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫خام‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫اولیه‬ ‫نمونه‬ ‫‪4‬‬ ‫گرافیکی‬ ‫‪1‬‬ ‫جدول‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫معانی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫پارامترهای‬ ‫داد‪.‬‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫تست‬ ‫کار‬ ‫‪،‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دستور‬ ‫خط‬ ‫های‬ ‫فرمان‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫)‪،‬‬ ‫‪GUI‬‬ ‫(‬ ‫است‪.‬‬ ‫آمده‬ -
دی ۱۳۹۹
‫گردید‪.‬‬ ‫اضافه‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫ای‬ ‫لحظه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫نمودار‬ ‫رسم‬ ‫امکان‬ ‫شبکه‪،‬‬ ‫مختلف‬ ‫پارامترهای‬ ‫پایش‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مباحث‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫قرار‬ ‫کاربر‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫مفیدی‬ ‫اطالعات‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫رسم‬ ‫‪8‬‬ ‫لحظه‬ ‫در‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ ‫پارامتر‬ ‫چهار‬ ‫مذکور‪،‬‬ ‫نمودار‬ ‫سربار‬ ‫خصوص‪،‬‬ ‫به‬ ‫و‪،‬‬ ‫محاسباتی‬ ‫سربار‬ ‫و‬ ‫یافت‬ ‫کاهش‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫قبلی‬ ‫کد‬ ‫حجم‬ ‫ها‪،‬‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫برخی‬ ‫انجام‬ ‫با‬ ‫همچنین‪،‬‬ ‫ترین‬ ‫ضعیف‬ ‫تقریبا‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اجرا‬ ‫قابلیت‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫شکل‪،‬‬ ‫بدین‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫خود‬ ‫مقدار‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫رم‬ ‫حافظه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫مختلف)‬ ‫بُردهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ماژول‬ ‫جمله‬ ‫(از‬ ‫افزارها‬ ‫سخت‬ ‫‪5‬‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫بیت‬ ‫طای‬ ‫خ‬ ‫نرخ‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫واحد‬ ‫یک‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫سنجی‬ ‫امکان‬ ‫شد‪،‬‬ ‫پیگیری‬ ‫ماه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫مبحث‬ ‫در‬ ‫پذیر‬ ‫برنامه‬ ‫دروازه‬ ‫های‬ ‫آرایه‬ ‫بستر‬ ‫بر‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫همچون‬ ‫مواردی‬ ‫میشد‪،‬‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ‫این‬ ‫تیم‪،‬‬ ‫در‬ ‫نفرات‬ ‫کمبود‬ ‫و‬ ‫هایی‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫چنین‬ ‫باالی‬ ‫پیچیدگی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫نهایت‪،‬‬ ‫در‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ها‬ ‫‪FPGA‬‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫‪11‬‬ ‫محل‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫خاتمه‬ ‫همینجا‬ ‫در‬ ‫ژه‬ ‫پرو‬ ‫های‬ ‫ماژول‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫شد‪،‬‬ ‫مطرح‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫تیم‬ ‫کار‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫جدی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ماه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫بعدی‬ ‫موضوع‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫‪19‬‬ ‫آردوینو‬ ‫بُردهای‬ ‫منظور‪،‬‬ ‫بدین‬ ‫بود‪.‬‬ ‫گیرنده‬ ‫و‬ ‫فرستنده‬ ‫فیزیکی‬ ‫تجهیزات‬ ‫کنترل‬ ‫جهت‬ ‫‪12‬‬ ‫باز‬ ‫منبع‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫قرار‬ ‫تیم‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫مربوطه‬ ‫افزارهای‬ ‫سخت‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫انتخاب‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫ترین‬ ‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫آغاز‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ -
بهمن ۱۳۹۹
‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫کلی‬ ‫روش‬ ‫بود‪.‬‬ ‫تجهیزات‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫های‬ ‫ماژول‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫ماه‪،‬‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫تیم‬ ‫تمرکز‬ ‫تمام‬ ‫شیلد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫کار‪،‬‬ ‫این‬ ‫اول‬ ‫روش‬ ‫شد‪.‬‬ ‫می‬ ‫متصل‬ ‫(اینترنت)‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫اول‪،‬‬ ‫وهله‬ ‫در‬ ‫آردوینو‪،‬‬ ‫بُرد‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫‪14‬‬ ‫اترنت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫بکه‬ ‫ش‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫سوار‬ ‫قطعه‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آردوینو‬ ‫خود‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫قطعه‬ ‫یک‬ ‫شیلد‪،‬‬ ‫این‬ ‫بود‪.‬‬ ‫کدهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‪،‬‬ ‫شد‬ ‫وصل‬ ‫آردوینو‬ ‫به‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬ ‫شیلد‬ ‫مرحله‪،‬‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫آورد‪.‬‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫‪LAN‬‬ ‫کابل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫سیمی‬ ‫صورت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مهیا‬ ‫ساده‬ ‫‪HTML‬‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫آردوینو‬ ‫‪LED‬‬ ‫چراغ‬ ‫کردن‬ ‫خاموش‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫امکان‬ ‫آماده‪،‬‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫سرور‪،‬‬ ‫وب‬ ‫وجود‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫د‪.‬‬ ‫بو‬ ‫‪19‬‬ ‫سرور‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫پیکربندی‬ ‫همین‬ ‫تبدیل‬ ‫بعدی‪،‬‬ ‫گام‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫تجهیزات‬ ‫کنترل‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫میزبانی‬ ‫آردوینو‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫‪HTML‬‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫خود‪،‬‬ ‫مرورگر‬ ‫در‬ ‫‪16‬‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫تجهیزات‬ ‫کنترل‬ ‫جهت‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫فراهم‬ ‫سرور‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫انجام‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫انجام‬ ‫فحه‬ ‫ص‬ ‫این‬ ‫طریق‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫گردید‬ ‫انتخاب‬ ‫‪JSON‬‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫تبادل‬ ‫روش‬ ‫ها)‬ ‫‪18‬‬ ‫سرووموتور‬ ‫و‬ ‫‪17‬‬ ‫موتور‬ ‫استپ‬ ‫‪،‬‬ ‫‪LED‬‬ ‫های‬ ‫(چراغ‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫آردوینو‪،‬‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کاربر‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫بین‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬ ‫کاربردی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫‪ArduinoJSON‬‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫دوربین‬ ‫ماژول‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬ ‫از‬ ‫کار‪،‬‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫قرار‬ ‫کار‬ ‫بعدی‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫گیرنده‬ ‫و‬ ‫فرستنده‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫دوربین‬ ‫نصب‬ ‫مشکل‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫آهسته)‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫چند‬ ‫(هر‬ ‫ها‬ ‫فریم‬ ‫مشاهده‬ ‫امکان‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫نصب‬ ‫آردوینو‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫‪OV7670‬‬ ‫به‬ ‫ماژول‬ ‫یک‬ ‫همین‬ ‫طوریکه‬ ‫به‬ ‫برمیگردد‪،‬‬ ‫ها‬ ‫پورت‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫تعداد‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اتصاالت‬ ‫بودن‬ ‫موازی‬ ‫به‬ ‫اما‪،‬‬ ‫ماژول‪،‬‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ده‬ ‫استفا‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫نمی‬ ‫باقی‬ ‫تجهیزات‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ ‫فضایی‬ ‫عمال‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫اشغال‬ ‫را‬ ‫باز‬ ‫های‬ ‫پورت‬ ‫‪%‬‬ ‫‪59‬‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تنهایی‬ -
اسفند ۱۳۹۹
‫تنها‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫تکمیل‬ ‫زیادی‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫اینترنت)‬ ‫شبکه‬ ‫نه‬ ‫(و‬ ‫محلی‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫آردوینو‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تجهیزات‬ ‫کنترل‬ ‫کار‬ ‫ماه‪،‬‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫رفت‪،‬‬ ‫گ‬ ‫جام‬ ‫ان‬ ‫ارسال‬ ‫سرعت‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫تالش‬ ‫رغم‬ ‫به‬ ‫بود‪.‬‬ ‫دوربین‬ ‫تصاویر‬ ‫ارسال‬ ‫پایین‬ ‫سرعت‬ ‫مشکل‪،‬‬ ‫ای‬ ‫فایده‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫امتحان‬ ‫هم‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫ارسال‬ ‫س‬ ‫سپ‬ ‫و‬ ‫حافظه‬ ‫کارت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ذخیره‬ ‫همچون‬ ‫هایی‬ ‫روش‬ ‫نگردید‪.‬‬ ‫حاصل‬ ‫ای‬ ‫نتیجه‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫ارتباط‬ ‫عمال‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫اینترنت‬ ‫بستر‬ ‫بر‬ ‫آردوینو‬ ‫به‬ ‫‪15‬‬ ‫ها‬ ‫اعالن‬ ‫ارسال‬ ‫مکان‬ ‫عدم‬ ‫داد‪،‬‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫مسیر‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫مشکل‬ ‫دیواره‬ ‫پشت‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫مذکور‬ ‫ماژول‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫نبودن‬ ‫ثابت‬ ‫به‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫علت‬ ‫آورد‪.‬‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫طرفه‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گرفته‬ ‫شکل‬ ‫مت‬ ‫قی‬ ‫گران‬ ‫گزینه‬ ‫اینکه‬ ‫رغم‬ ‫به‬ ‫سازد‪.‬‬ ‫می‬ ‫غیرممکن‬ ‫را‬ ‫اش‬ ‫داخلی‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫عمال‬ ‫که‬ ‫برمیگردد‬ ‫مودم‬ ‫‪NAT‬‬ ‫‪20‬‬ ‫است‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ابتکار‬ ‫این‬ ‫ایده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اندیشیده‬ ‫جدید‬ ‫ابتکار‬ ‫یک‬ ‫مشکل‪،‬‬ ‫این‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫نهایت‪،‬‬ ‫در‬ ‫بود‪،‬‬ ‫مطرح‬ ‫هم‬ ‫ثابت‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫خرید‬ ‫آن‬ ‫مطابق‬ ‫و‬ ‫خوانده‬ ‫را‬ ‫تجهیزات‬ ‫کنترل‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫حاوی‬ ‫فایل‬ ‫شده‪،‬‬ ‫متصل‬ ‫سرور‬ ‫به‬ ‫ای‪،‬‬ ‫دوره‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آردوینو‬ ‫که‬ ‫آمیز‬ ‫موفقیت‬ ‫کامال‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫تست‬ ‫اینترنت‬ ‫شبکه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫محلی‬ ‫شبکه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ابتدا‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫پارامترهای‬ ‫تجهیزات‬ ‫کنترل‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫دکمه‬ ‫هر‬ ‫زدن‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫اطالعات‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫کلی‬ ‫روند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ذخیره‬ ‫‪JSON‬‬ ‫فرمت‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫بالفاصله‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫غیره)‪،‬‬ ‫و‬ ‫موتور‬ ‫استپ‬ ‫حرکت‬ ‫چراغ‪،‬‬ ‫کردن‬ ‫روشن‬ ‫(مثال‬ ‫است‬ ‫هر‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫می‬ ‫مقایسه‬ ‫اش‬ ‫دریافتی‬ ‫فایل‬ ‫آخرین‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫خود‬ ‫‪21‬‬ ‫حلقه‬ ‫در‬ ‫آردوینو‬ ‫سپس‪،‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫ن‬ ‫شو‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫تغییراتی‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫آپدیت‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫پارامترهایی‬ ‫متوجه‬ ‫آنها‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫ینو‬ ‫آردو‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫مخصوص‬ ‫های‬ ‫‪22‬‬ ‫فیلد‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫فایل‪،‬‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫متعاقبا‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫گیرند‬ ‫صورت‬ ‫باید‬ ‫تجهیزات‬ ‫در‬ ‫اجرا‬ ‫‪Due‬‬ ‫آردوینو‬ ‫بُرد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫تالش‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫تیم‬ ‫‪،‬‬ ‫‪OV7670‬‬ ‫دوربین‬ ‫ماژول‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ ‫آخرین‬ ‫در‬ ‫متنوع‬ ‫افزارهای‬ ‫سخت‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫تشکیل‬ ‫ای‬ ‫جلسه‬ ‫نهایت‪،‬‬ ‫در‬ ‫نبود‪.‬‬ ‫آمیز‬ ‫یت‬ ‫موفق‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫ماژول‬ ‫نهایت‪،‬‬ ‫در‬ ‫نماییم‪.‬‬ ‫انتخاب‬ ‫دارد‬ ‫مناسبی‬ ‫کارایی‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫قیمتی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫مورد‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫پرداخته‬ ‫دوربین‬ ‫اتصال‬ ‫گزینه‬ ‫ترین‬ ‫مناسب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫است‪،‬‬ ‫نصب‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫هم‬ ‫دوریبن‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫وده‬ ‫ب‬ ‫‪ESP32‬‬ ‫اصلی‬ ‫ماژول‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫که‬ ‫‪ESP32-CAM‬‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫انتخاب‬ -
فروردین ۱۴۰۰
‫با‬ ‫را‬ ‫تصاویر‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫دوربین‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫آغاز‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫خریداری‬ ‫ماژول‬ ‫این‬ ‫‪،‬‬ ‫‪ESP32-CAM‬‬ ‫ماژول‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تجهیزات‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫تمام‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫کار‬ ‫مناسب‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫ارائه‬ ‫خوبی‬ ‫‪29‬‬ ‫فریم‬ ‫نرخ‬ ‫و‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫کیفیت‬ ‫بر‬ ‫آماده‬ ‫کدهای‬ ‫از‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫ابتدا‬ ‫دوریبن‬ ‫تصاویر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫انجام‬ ‫نیز‬ ‫‪ESP32-CAM‬‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫مجددا‬ ‫بود‪،‬‬ ‫گرفته‬ ‫انجام‬ ‫آردوینو‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫‪24‬‬ ‫جاوااسکریپت‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫محلی‬ ‫سرور‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫بعد‪،‬‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫درآمد‪.‬‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫‪HTML‬‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫نحوه‬ ‫درباره‬ ‫هم‬ ‫دیگری‬ ‫مطالعات‬ ‫ادامه‪،‬‬ ‫در‬ ‫شد‪.‬‬ ‫منتقل‬ ‫سرور‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دوربین‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ‫کنترل‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کدهای‬ ‫‪،‬‬ ‫‪Node.js‬‬ ‫اجرایی‬ ‫به‬ ‫‪29‬‬ ‫سبک‬ ‫بسیار‬ ‫ارتباطی‬ ‫روتکل‬ ‫پ‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫تصاویر‪،‬‬ ‫ارسال‬ ‫جهت‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫انجام‬ ‫اینترنت‬ ‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫ارسال‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫سرور‬ ‫و‬ ‫‪27‬‬ ‫کالینت‬ ‫بین‬ ‫‪26‬‬ ‫دوطرفه‬ ‫ارتباط‬ ‫امکان‬ ‫مذکور‪،‬‬ ‫پروتکل‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫استفاده‬ ‫‪WebSocket‬‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫‪ESP32-CAM‬‬ ‫ماژول‬ ‫کدهای‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫کدهای‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫پروتکل‬ ‫این‬ ‫استفاده‪،‬‬ ‫جهت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫سریع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫فراهم‬ ‫ارتباط‬ ‫امکان‬ ‫تا‬ ‫گردد‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫پروژه‪،‬‬ ‫این‬ ‫نهایی‬ ‫هدف‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بازخوردی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تداخلی‬ ‫های‬ ‫ه‬ ‫پدید‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫خورد‪،‬‬ ‫کلید‬ ‫ماه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫پروژه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫آغاز‬ ‫آن‬ ‫کدنویسی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫گردید‬ ‫انتخاب‬ ‫یتون‬ ‫پا‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫آن‪،‬‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫دریافتی‬ ‫تصاویر‬ ‫شدت‬ ‫ای‬ ‫ته‬ ‫دس‬ ‫و‬ ‫مارپیچی‬ ‫ای‬ ‫دسته‬ ‫سطری‪،‬‬ ‫ای‬ ‫دسته‬ ‫شکل‬ ‫(به‬ ‫تصویر‬ ‫های‬ ‫پیکسل‬ ‫جاروب‬ ‫نحوه‬ ‫به‬ ‫وط‬ ‫مرب‬ ‫که‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫ماه‬ ‫همین‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫اعظمی‬ ‫بخش‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫کدنویسی‬ ‫و‬ ‫ابداع‬ ‫نویسی‬ ‫رنامه‬ ‫ب‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫بود‬ ‫زیگزاگی)‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫انجام‬ -
اردیبهشت ۱۴۰۰
‫مودم)‪،‬‬ ‫پشت‬ ‫گیری‬ ‫قرار‬ ‫و‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫نبودن‬ ‫ثابت‬ ‫(‬ ‫بودیم‬ ‫مواجه‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫آردوینو‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طرفه‬ ‫یک‬ ‫ارتباط‬ ‫مشکل‬ ‫بودن‬ ‫پابرجا‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫کده‬ ‫ادامه‪،‬‬ ‫در‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫بود‬ ‫گرفته‬ ‫انجام‬ ‫آردوینو‬ ‫در‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ابتکاراتی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تالش‬ ‫با‬ ‫محلی‬ ‫کنترل‬ ‫امکان‬ ‫سپس‪،‬‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫فراهم‬ ‫آن‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫تر‬ ‫کامل‬ ‫ماژول‬ ‫این‬ ‫ماژول‬ ‫اینجا‪،‬‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫قبلی‬ ‫حالت‬ ‫با‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫تفاوت‬ ‫فت‪.‬‬ ‫گر‬ ‫قرار‬ ‫ازی‬ ‫س‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫داخلی‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫میزبانی‬ ‫ماژول‬ ‫خود‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بیرونی‪،‬‬ ‫سرور‬ ‫یک‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫‪،‬‬ ‫‪HTML‬‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫عمل‬ ‫سرور‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫‪ESP32-CAM‬‬ ‫اتصال‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫فای‬ ‫ی‬ ‫وا‬ ‫شبکه‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫‪Soft‬‬ ‫‪Access‬‬ ‫‪Point‬‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ماژول‬ ‫این‬ ‫همچنین‪،‬‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫می‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫هدایت‬ ‫تجهیزات‬ ‫کنترل‬ ‫‪HTML‬‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫آن‪،‬‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫تخصیص‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کاربر‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫‪،‬‬ ‫‪HTML‬‬ ‫فایل‬ ‫قرارگیری‬ ‫جهت‬ ‫بود‪.‬‬ ‫خواهد‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫ماژول‬ ‫محلی‬ ‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫گرفته‬ ‫بهره‬ ‫فایل‬ ‫آپلود‬ ‫جهت‬ ‫‪SPIFFS‬‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫‪ESP32‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪CAM‬‬ ‫مخصوص‬ ‫‪28‬‬ ‫سیستم‬ ‫فایل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تصویر‬ ‫خوانش‬ ‫نوع‬ ‫تغییر‬ ‫شده‪،‬‬ ‫اضافه‬ ‫موارد‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫تر‬ ‫تکمیل‬ ‫نیز‬ ‫تصویر‬ ‫شدت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کدهای‬ ‫ماه‪،‬‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫جهت‬ ‫خروجی‬ ‫به‬ ‫نهایی‬ ‫تصویر‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫‪double‬‬ ‫آرایه‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫صفر‬ ‫بین‬ ‫مقادیر‬ ‫شدن‬ ‫نرمالیزه‬ ‫و‬ ‫‪grayscale‬‬ ‫بود‪.‬‬ -
خرداد ۱۴۰۰
‫با‬ ‫تجهیزات‬ ‫تعامل‬ ‫نحوه‬ ‫‪،‬‬ ‫‪25‬‬ ‫اند‬ ‫فرانت‬ ‫بخش‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫کدهای‬ ‫‪،‬‬ ‫‪ESP32‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪CAM‬‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کدهای‬ ‫و‬ ‫اتصاالت‬ ‫جزئیات‬ ‫ماه‪،‬‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بودند‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫‪Node.js‬‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫کدهای‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫قرار‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫آمده‪،‬‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫مشکالت‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫یکدیگر‬ ‫ود‪،‬‬ ‫ب‬ ‫اندفا‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تجهیزات‬ ‫کنترل‬ ‫امکان‬ ‫ما‪،‬‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫عملیاتی‬ ‫و‬ ‫تکمیل‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫هاست‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تنها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫این‬ ‫سرور‬ ‫وب‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫متاسفانه‪،‬‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫انجام‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫با‬ ‫کدها‬ ‫ادغام‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫تالش‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫وجود‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫‪Node.js‬‬ ‫کدهای‬ ‫استقرار‬ ‫امکان‬ ‫دارد‪،‬‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫محدودی‬ ‫امکانات‬ ‫هم‬ ‫هاست‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫قرار‬ ‫‪PHP‬‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بررسی‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫‪Node.js‬‬ ‫های‬ ‫هاست‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫شد‬ ‫قرار‬ ‫داشتیم‪،‬‬ ‫که‬ ‫جلساتی‬ ‫طی‬ ‫رایگان‬ ‫هاست‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫تیم‬ ‫آزمایشی‪،‬‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کدها‬ ‫کارکرد‬ ‫تایید‬ ‫جهت‬ ‫بین‪،‬‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫اتخاذ‬ ‫نهایی‬ ‫میم‬ ‫تص‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫کدها‬ ‫خوشبختانه‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫مستقر‬ ‫بود)‬ ‫خارجی‬ ‫سرور‬ ‫یک‬ ‫(که‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫کدهای‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫بهره‬ ‫‪Node.js‬‬ ‫ازی‬ ‫اند‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫تایید‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫تجهیزات‬ ‫کنترل‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫تصاویر‬ ‫مشاهده‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫دادند‬ ‫ب‬ ‫جوا‬ ‫نیز‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫بودند‬ ‫شده‬ ‫تست‬ ‫محلی‬ ‫محیط‬ ‫شد‪.‬‬ -
تیر ۱۴۰۰
‫شد‬ ‫‪ESP32‬‬ ‫ماژول‬ ‫عدد‬ ‫یک‬ ‫خرید‬ ‫بر‬ ‫تصمیم‬ ‫بیشتر‪،‬‬ ‫تجهیزات‬ ‫کنترل‬ ‫جهت‬ ‫‪،‬‬ ‫‪ESP32-CAM‬‬ ‫ماژول‬ ‫های‬ ‫پین‬ ‫کم‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫‪ESP32-CAM‬‬ ‫یعنی‬ ‫اول‬ ‫ماژول‬ ‫حساب‪،‬‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫استفاده‬ ‫تجهیزات‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬ ‫صرفا‬ ‫ماژول‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫خریداری‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫شاهد‬ ‫را‬ ‫بهتری‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫تصاویر‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫کاسته‬ ‫آن‬ ‫کاری‬ ‫بار‬ ‫از‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫دوربین‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫بنا‬ ‫گرفت‪،‬‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫صحبت‬ ‫مطابق‬ ‫شد‪.‬‬ ‫آغاز‬ ‫‪ESP32-CAM‬‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫کار‬ ‫‪،‬‬ ‫‪ESP32‬‬ ‫ماژول‬ ‫فایل‬ ‫محلی‪،‬‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫روال‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫استفاده‬ ‫کالینت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫‪ESP32‬‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫‪ESP32-CAM‬‬ ‫پروتکل‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ده‬ ‫استفا‬ ‫با‬ ‫تجهیزات‪،‬‬ ‫کنترل‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫میزبانی‬ ‫‪ESP32-CAM‬‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫قبل‪،‬‬ ‫مطابق‬ ‫‪،‬‬ ‫‪HTML‬‬ ‫‪ESP32-‬‬ ‫ماژول‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫‪JSON‬‬ ‫فرمت‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫فایل‬ ‫خواندن‬ ‫کار‬ ‫نیز‪،‬‬ ‫وب‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫می‬ ‫منتقل‬ ‫‪ESP32‬‬ ‫ماژول‬ ‫به‬ ‫ارتباطی‪،‬‬ ‫پروتکل‬ ‫از‬ ‫ماژول‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫کند‪.‬‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫‪ESP32‬‬ ‫برای‬ ‫قبلی‪،‬‬ ‫حالت‬ ‫مشابه‬ ‫را‪،‬‬ ‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‪CAM‬‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ‫حال‬ ‫سازد‪.‬‬ ‫می‬ ‫میسر‬ ‫فای‬ ‫وای‬ ‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ماژول‬ ‫دو‬ ‫ارتباط‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫استفاده‬ ‫‪ESP-NOW‬‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫ارتباطی‬ ‫‪.‬‬ ‫گردند‬ ‫ترجمه‬ ‫دریافتی‬ ‫دستورات‬ ‫و‬ ‫ارسال‬ ‫گیرنده‬ ‫به‬ ‫مناسب‪،‬‬ ‫فرمت‬ ‫یک‬ ‫قابل‬ ‫در‬ ‫طرف‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫خوانده‬ ‫اطالعات‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫بود‪.‬‬ ‫شبکه‬ ‫پارامترهای‬ ‫پایش‬ ‫ابزار‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫گرافیکی‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫تکمیل‬ ‫ماه‪،‬‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫گرفته‬ ‫انجام‬ ‫کارهای‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫میکرد‪،‬‬ ‫استفاده‬ ‫بود‪،‬‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫‪Tkinter‬‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫پایتون‬ ‫گرافیکی‬ ‫‪90‬‬ ‫فریمورک‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ساده‬ ‫خیلی‬ ‫رابط‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫نسخه‬ ‫و‬ ‫‪Qt‬‬ ‫معروف‬ ‫فریمورک‬ ‫از‬ ‫منظور‪،‬‬ ‫بدین‬ ‫شد‪.‬‬ ‫گرفته‬ ‫فریمورک‬ ‫کلی‬ ‫تغییر‬ ‫بر‬ ‫تصمیم‬ ‫بود‪،‬‬ ‫بر‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫مقداری‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫‪.‬‬ ‫گردد‬ ‫طراحی‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫کامل‬ ‫گرافیکی‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫گرفته‬ ‫بهره‬ ‫‪PyQt5‬‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫پایتون‬ ‫مخصوص‬ -
مرداد ۱۴۰۰
‫کوچکی‬ ‫بخش‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫تکمیل‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یافت‬ ‫ادامه‬ ‫شبکه‬ ‫پایش‬ ‫ابزار‬ ‫برای‬ ‫گرافیکی‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫طراحی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫ماه‪،‬‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شد‪.‬‬ ‫آماده‬ ‫آن‬ ‫مستندات‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫نیز‬ ‫تجهیزات‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کدهای‬ ‫از‬-