تیم اپتیک

آذر ۱۳۹۹
مطالعه جزییات مربوط به تلاطم و قطعات اپتیکی مورد نیاز برای اجرای پروژه (وابسته به میزان تاثیر تلاطم بر روی باریکه لیزر) -
دی ۱۳۹۹
مطالعه مقالات مرتبط با بررسی پارامتر فرید در راستای افق برای دستیابی به چیدمان اپتیکی و روش آنالیز داده ها -
اسفند ۱۳۹۹
داده گیری، آنالیز داده و اصلاح روش داده گیری -
اردیبهشت ۱۴۰۰
خرید قطعات جدید وابسته به تصحیح نوع داده گیری -
خرداد ۱۴۰۰
داده گیری مجدد و آنالیز داده -